פרשת עֵקֶב

פרשת עֵקֶב

שלום. השבת נקרא את פרשת “עֵקֶב” ובה דברי התורה: “כי ה’ אלקיכם הוא אלקי האלקים… אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד”. ומפרש רש”י “לא ישא פנים- אם תפרקו עולו. ולא יקח שוחד- לפייסו בממון”. ולכאורה פסוק זה ופירושו עומדים בסתירה למקרא מפורש בספר משלי “שוחד מחיק רשע יקח”?

ומסביר הרבי מליובאויטש את הסתירה על יסוד מדרש ב”ילקוט שמעוני” על פרק י”ז בתהילים על דברי הפסוק “מלפניך משפטי יצא” שאמר הקב”ה לדוד, שהרי קבע בתורה את מעמד בית הדין, ומשכך- ילך דוד לדון בענינו לפניהם. ונענה דוד לקב”ה ואמר שסנהדרין “והן מתייראים לקבל שוחד ולדון אותי, אבל אתה שאתה נוטל שוחד, שנאמר “שוחד מחיק רשע יקח” ומהו השוחד… תשובה ומעשים טובים ותפלה- מלפניך- דווקא- משפטי יצא”. כלומר שיש להבדיל בהגדרת השוחד. פרשתנו (וכן הנאמר בפרקי אבות:”שאין לפניו… ולא מקח שוחד”) מסבירה שאת הקב”ה אי אפשר לשחד לא בתורה ומצוות, ולא בנתינת ממון לצורך עניני תורה ומצוות, והאדם נידון על מעשיו הלא טובים מבלי שמעשיו הטובים, על כל מעלותיהם יעלימו או יצניעו אותם. אך הקב”ה מקבל שוחד אחר והוא התשובה השלימה מן המעשה הלא ראוי או תיקון אמיתי במעשים טובים.

ומסביר הרבי את ההבדל בין שני סוגי ה”שוחד”. “כאשר עבודת התשובה היא כמצטרך. תשובה שלימה- נעשה האדם מציאות חדשה לגמרי, היינו שאין זה אותו האדם שחטא, אלא אדם אחר… ועל פי זה מובן שאע”פ שאין הקב”ה לוקח “שוחד” של קיום מצוה תמורת עבירה, הרי הוא לוקח שוחד של עבודת התשובה… כי ע”י התשובה מתבטלת מציאותו של החוטא, כי הוא נעשה מציאות חדשה לגמרי, ושוב אין את מי להעניש”. שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X