פרשת לֶךְ-לְךָ

פרשת לֶךְ-לְךָ

שלום לכולם,
 
השבת נקרא את פרשת "לך לך" ולכל אורכה, על פעילותו של אברם, אבינו הראשון, מרגע יציאתו מאור כשדים ובואו אל ארץ ישראל. במהלך האירועים, בונה אברהם שלשה מזבחות, הראשון עם הגיעו לארץ "על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל", השני, בהגיעו לעי "כדי שינצלו בניו מאנשי העי" (בזמן כיבוש הארץ ע"י יהושע) והשלישי, בהגיעו לחברון "מקום שהמליכו בו את דוד ושם כרתו ברית, שנאמר "ויבואו כל זקני ישראל אל המלך ויכרות להם ברית בחברון"". המזבחות, כבסיס שעליו קרבים הקרבנות, היו ונותרו עמוד מרכזי בעבודת היהודי לבוראו, שכן את מאמר המשנה בפרקי אבות "על שלשה דברים העולם עומד, על התורה, ועל העבודה ועל גמילות חסדים" מסבירים מפרשי המשנה שהעבודה היא עבודת הקרבנות, ומשחרב בית המקדש- "תפילות במקום תמידין תקנום"- זוהי עבודת התפילה. ולנוכח מרכזיות המזבח והתפילה בחיי היהודי, הוודאי שמשעה המזבחות של אבינו הראשון, יש בו הוראה והשלכה לחיינו אנו- בני אברהם יצחק ויעקב.

ואכן, שתי הוראות הקשורות זו בזו למד הרבי מליובאויטש מאירוע זה, האחת, בנית המזבח בחברון דווקא אינה בכדי, שכן הזוהר הקדוש אומר ששמה של חברון הוא מלשון התחברות- עניין האחדות, ואף המאורע- התכנסות כל שבטי ישראל וכריתת ברית עם דוד כמלך על כולם, מורה על הצורך התמידי באחדות. יתירה מזו, בנין המזבח בחברון בימי אברהם כראיה עתידית למקום שבו הומלך דוד למלך ישראל, בד בבד עם זכייתו בתואר "מלך המשיח" והבטחת הקב"ה "כסאך יהיה נכון עד עולם", פסוק אותו מציין הרמב"ם גם בהלכותיו "מלכי בית דוד הם עומדים לעולם" ו"המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה לממשלה הראשונה"- מעידים שכל ענייני עבודת היהודים, דור אחר דור, קשורים, מימי אברהם, עם תוכן העניין של מלכות בית דוד ומלך המשיח, וע"כ "הרי העבודה בזמן הגלות צריכה להיות חדורה… בתשוקה ובגעגועים לגאולה האמיתית והשלימה".
שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X