פרשת כִּי תָבוֹא

פרשת כִּי תָבוֹא

שלום. השבת נקרא את פרשת "כי תבוא" הפותחת במצות הבאת ביכורים. ואומרת: "כי תבואו אל הארץ…ולקחת מראשית כל פרי האדמה", ראשית זו, הנקראת "ביכורים", יש להביא לירושלים ולהקריבה "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך". רש"י מביא את דברי חז"ל המדייקים במילים "ולקחת מראשית" ואומר "מראשית- ולא כל ראשית, שאין כל הפירות חייבים בביכורים אלא שבעת המינים בלבד"(ומפרט את הדרך לדיוק ולימוד זה). מלימוד זה מדייקת ההלכה שמשמעות המילה "מראשית" היא שחובת הביכורים היא רק על מיני הפרי, אך לא על הכמות, ואם רוצה "עושה אדם כל שדהו ביכורים". בהלכה זו שונה מצות ביכורים מתרומה וחלה ש"אין אדם עושה כל שדהו תרומה" ו"אין אדם עושה כל עיסתו חלה".
ומחילוק זה בין ביכורים לתרומה וחלה, למד הרבי מליובאויטש הוראה בעבודת ה'. "כאשר יהודי רוצה לעשות כל שדהו תרומה או חלה, מבלי להשאיר לעצמו חולין, והיינו שיהיה מופרש לגמרי מעניני עולם הזה, ויעסוק בעניני קדושה בלבד- אזי אומרים לו- לא זו הדרך אשר חפץ בה ה'. בשבתות וימים טובים  צריך היהודי לעסוק בעניני קדושה בלבד, אבל בימות החול- רצונו של הקב"ה שיהיו ליהודי גם קצת עניני חולין… שיוצא לעסוק בעניני העולם… ועל דרך מאמרו של ר' שמשון מאסטראפאלי: "טובה הפרישות עם הבריות וההתבודדות בתוך בני אדם"… אמנם כל זה הוא בנוגע לתרומה וחלה,שאין לו לעשות כל עניניו תרומה וחלה. אבל בנוגע לביכורים- עניניו המשובחים והמובחרים ביותר- אם רוצה לעשות את כולם "ביכורים"- ליתן את כל זמנו לה'- יכול הוא לעשות זאת".
שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X