פרשת חֻקַּת

פרשת חֻקַּת

שלום. השבת נקרא את פרשת "חקת" הפותחת בפרשת מעשה פרה אדומה, מצוה יחודית, שענינה, יצירת תערובת מאפר פרה אדומה, שהיא נדירה כשלעצמה, אגודת איזוב ומים חיים. ותערובת זו מזה הכהן על טמאי מתים, בזמן שבית המקדש היה קיים, ובכך נטהרים הם מטומאתם, ויכולים להכנס לבית המקדש ולהקריב קרבן. מצוה זו זוכה לתואר "חוקה", כי פרטיה ומשמעויות מעשיה סבוכים ומורכבים, עד שאין שכלו של אדם תופסם, ומשכך נקראו הם "חוקה", כמאמר חז"ל "חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערער". אלא שנשאלת השאלה, מדוע, באמת, מצוה הקב"ה מצוות בודדות שהן בבחינת חוקה, כלומר, שמלכתחילה, לא יוכל האדם לעמוד על עומק ענינן?
כמה מגדולי החסידות מתמודדים עם שאלה זו. וכך מסביר הרב לוי יצחק מברדיטשב המכונה "סניגורן של ישראל": "כי בעולם הזה נראה לאדם שנברא בכדי לעשות עסקי עולם הזה, אבל באמת עיקר בריאת האדם היה להשיג אחדות הבורא ברוך הוא… כשיבוא הגואל במהרה בימינו, אז יתגלה עיקר עשייתן של האדם בעולם הזה, כדי להשיג אחדות הבורא ב"ה, וזהו הרמז "זאת חוקת התורה", כי יש מצוות אשר השכל מחייב אותן ונמצא אדם העושה אותם, אינו ניכר כל כך שעושה אותן בעבור ציווי הבורא.. ולכך נתן הבורא ב"ה מצוות אשר אין השכל משיג בו טעם כלל, ואדם העושה אותן, אזי ניכר שהוא עושה אותם רק בעבור מצות הבורא ברוך הוא עליו" ולא לשם איזשהו רווח כזה או אחר.

שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X