פרשת וַיְחִי

פרשת וַיְחִי

שלום,

השבת נקרא את פרשת "ויחי" ונחתום את ספר בראשית. בראשית הפרשה נקרא על יוסף המביא את בניו ליעקב וזוכה לברכת הבנים המפורסמת עד היום "המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים… וידגו לרוב בקרב הארץ". עיון בברכה מגלה שהיא פותחת בלשון גאולה- "הגואל אותי" וסמוך לה ברכת הפרנסה- "וידגו לרוב". ועל כך אומר במדרש: "סמך פרנסה לגאולה וגאולה לפרנסה, לומר לך מה פרנסה בכל יום אף גאולה בכל יום, ומה גאולה היא פלא, אף פרנסה היא פלא".
ואת המדרש הזה, המבאר אתתוכן "ברכת הבנים", מסביר רבי יהושע השיל מאפטא, מגדולי ראשוני תנועת החסידות, המכונה האוהב ישראל מאפטא, בספרו "אוהב ישראל"- "במה שסמך בברכתו גאולה לפרנסה לומר מה פרנסה בכל יום, היינו שאנו רואים שכנסת ישראל צריכים השפעות טובות מכל הצורך, והקב"ה זן ומפרנס כל הברואים, ואלמלי היה נסתם ח"ו צינור שפעו יתברך מאיתנו אפילו רק יום אחד, אז לא היה קיום לנבראים בעולם, כמו כן צריך האדם לקרב את הגאולה בכל יום, היינו לצאת בכל יום מגלות ושעבוד היצר הרע ולהשליך מעליו כל חלקי הרע, ולהשלים נפשו בכל חלקי הטוב ולהדבקה ולקשרה בשורש האמת… וזהו גאולה בכל יום בפרטיות, עד שיתקן כל אחד ואחד חלקו,ואז אחד באחד יוגשו ויתקרבו והיו לאחדים, ותהיה הגאולה השלימה בכללות כנסת ישראל אשר אנו עם ה' בני אל כל חי מצפים ומקווים ומייחלים לה… וסמך פרנסה לגאולה לומר לך מה גאולה פלא… שהקב"ה מעורר רחמיו עלינו וגואל אותנו הגם שאין אנו ראויים, וכמו שסדרו בסידור התפילה "ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה"- הגם שאין אנו ראויים מצד מעשינו הטובים, עם כל זה מעורר השם יתברך רחמיו עלינו…אשר טבעם ודרכם להיטיב לכל בלי שום טעם… וכמו שהיה אז בעת יציאת מצרים… אע"פ כן גאל אותם…גם הפרנסה שכנסת ישראל צריכים לה יהיה גם כן להיות נשפע עלינו כל טוב מפלא העליון, הגם שאין אנו ראויים לזה מצד כשרון מעשינו, רק מצד החסד והרחמים הפשוטים חשפיע ה' יתברך על כנסת ישראל כל הצטרכותם בשלימות ויפתח לנו את אוצרו הטוב ולהוריק לנו ברכה וישועה עד בלי די".

שבת שלום!

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X