פרשת כִּי תִשָּׂא

פרשת כִּי תִשָּׂא

שלום,

השבת נקרא את פרשת “כי תשא” ובסיומה נוסיף פרשה נוספת מסדר “ארבעת הפרשיות”, פרשת “פרה” העוסקת בסדר הקרבת הפרה האדומה, שמאפרה המעורב בפריטים נוספים, הכינו את “אפר פרה אדומה” שבאמצעותו היו מטהרים את טמאי המת, בכדי שיוכלו להיטהר ולהכנס לבית המקדש להקרבת קרבנות ועבודת ה’.

ועל כך אומר המדרש: “על כל דבר ודבר שהיה אומר הקב”ה למשה, אומר לו טומאתו וטהרתו, כיון שהגיע לפרשת “אמור אל הכהנים” אמר לו משה: רבונו של עולם,אם נטמא זה- במה תהיה טהרתו?. לא השיבו. באותה שעה נתכרכמו פניו של משה. כיון שהגיע לפרשת פרה אדומה, אמר לו הקב”ה: באותה שעה שאמרתי לך אמור אל הכהנים ואמרת לי אם נטמא במה תהא טהרתו, לא השבתיך. זו טהרתו- ולקחו לטמא מעפר שרפת הפרה”. ממדרש זה ברור שלמצות פרה אדומה קדמה תגובתו של משה שנתכרכמו פניו כשהתוודע לחומרת טומאת המת, ומכיון שכך הגיב משה- גילה הקב”ה את מצות פרה אדומה שענינה לאפשר לכל יהודי, גם לטמא מת, לחזור ולהיות שותף מלא בעבודת בית המקדש.

ועל כך אומר הרבי: “משה רבינו היה “רועה ישראל”… ולכן, העובדה שישנו יהודי שנטמא בטומאת מת- נגעה בפנימיותו של משה, עד ש”נתכרכמו פניו”, היינו, שענין זה גרם למצב של ירידה, כביכול, אצל משה, היפך ענין “מאור פנים” שמאפיין איש חכם אשר “חכמת אדם תאיר פניו”. וענין זה היה ה”אתערותא דלתתא” (ההתעוררות מלמטה) שהוביל לגילוי חדש בתורה- פרשת פרה אדומה”.

וממשיך הרבי: “והגע עצמך, שאלתו של משה “במה תהא טהרתו” עד “שנתכרכמו פניו” הייתה אודות יהודי שהיה בדרגא נעלית… כל תרי”ב מצוות שבתורה יכול לקיים גם במצבו ההווה… כל החסרון אינו אלא בכך שאינו יכול להכנס למקדש, ואע”פ כן, גם מצב זה נגע בפנימיותו של משה, עד כדי כך, שכתוצאה מזה- “נתכרכמו פניו של משה”, וכל זה- אע”פ שמדובר אודות ענין שאינו שייך כלל בעולמו של משה!!… עד כמה גדלה מדת אהבת ישראל של משה רבינו, שמצבו של יהודי שאינו יכול להכנס למקדש, נגע בפנימיותו עד ש”נתכרכמו פניו”. וענין זה מהווה הוראה ולימוד לכל אחד ואחת מישראל… כאשר פוגשים יהודי שנמצא במצב המעורר שאלה “במה תהא טהרתו”- צריך הדבר לגעת בפנימיותו, עד כדי כך, שמרגיש שענין זה קורה לו… וכתוצאה מזה, עושה את כל התלוי בו להביאו לידי מצב של טהרה, ועד לשלימות הטהרה, שיוכל להכנס למקדש”. שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X